Nasze Zasady

 • Jako LKQ jesteśmy uczciwi i godni zaufania we wszystkich naszych działaniach i relacjach
 • Przestrzegamy prawa i przepisów regulujących naszą działalność
 • Traktujemy każdego z szacunkiem i godnością
 • Niezwłocznie zgłaszamy wszelkie wątpliwości dotyczące przestrzegania prawa, zasad LKQ lub Kodeksu

Nasza Misja

Być wiodącym dystrybutorem części i akcesoriów samochodowych oferując naszym klientom najbardziej kompleksowe i opłacalne rozwiązania w zakresie części, budując jednocześnie silne partnerstwo z naszymi pracownikami i społecznościami, w których działamy.

Artboard 1100

Zabierz głos

Jeśli zauważysz sytuację związaną z pracą, która stanowi potencjalne naruszenie niniejszego Kodeksu lub prawa, Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie możliwego wykroczenia do LKQ.

Poufność jest szanowana, a Twoja tożsamość i informacje będą udostępniane tylko w zakresie niezbędnym do zbadania i rozwiązania problemu, który zgłosisz

Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możesz nawet zachować anonimowość. Jeśli jednak nie pozostaniesz anonimowy, będziemy mogli skontaktować się z Tobą i przekazać informację zwrotną.

LKQ nie toleruje represji na tych, którzy w dobrej wierze zgłaszają domniemane wykroczenia i / lub uczestniczą w dochodzeniu w sprawie wykroczenia.

Artboard 1100

Speak Up - jak zgłosić nadużycie

LKQ oferuje kilka kanałów zgłaszania możliwego nadużycia. Możesz porozmawiać z kimś na temat potencjalnego problemu z uczciwością lub przedstawić to na piśmie.

Ogólnie rzecz biorąc, Twój przełożony lub menedżer będzie w stanie najlepiej rozwiązać problem dotyczący uczciwości, ale możesz to również zgłosić do poniższych działów LKQ:

 • Dział Personalny
 • Dział Prawny
 • Departament Audytu Korporacyjnego
 • Zarząd
 • Infolinia Speak Up
Artboard 1100

Zabierz głos

Jeśli zauważysz sytuację związaną z pracą, która stanowi potencjalne naruszenie niniejszego Kodeksu lub prawa, Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie możliwego wykroczenia do LKQ.

Poufność jest szanowana, a Twoja tożsamość i informacje będą udostępniane tylko w zakresie niezbędnym do zbadania i rozwiązania problemu, który zgłosisz

Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możesz nawet zachować anonimowość. Jeśli jednak nie pozostaniesz anonimowy, będziemy mogli skontaktować się z Tobą i przekazać informację zwrotną.

LKQ nie toleruje represji na tych, którzy w dobrej wierze zgłaszają domniemane wykroczenia i / lub uczestniczą w dochodzeniu w sprawie wykroczenia.

Artboard 1100

Speak Up - jak zgłosić nadużycie

LKQ oferuje kilka kanałów zgłaszania możliwego nadużycia. Możesz porozmawiać z kimś na temat potencjalnego problemu z uczciwością lub przedstawić to na piśmie.

Ogólnie rzecz biorąc, Twój przełożony lub menedżer będzie w stanie najlepiej rozwiązać problem dotyczący uczciwości, ale możesz to również zgłosić do poniższych działów LKQ:

 • Dział Personalny
 • Dział Prawny
 • Departament Audytu Korporacyjnego
 • Zarząd
 • Infolinia Speak Up

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zasady

Dążymy do zapewnienia wszystkim naszym pracownikom bezpiecznego i pewnego środowiska pracy, w którym nikt nie jest narażony na niepotrzebne ryzyko. Wszyscy pracownicy LKQ są zobowiązani do utrzymywania bezpieczeństwa
w miejscu pracy, przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Odbywają wymagane szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz zgłaszają wypadki, urazy i zachorowania.

 • Rozumieć wszystkie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które odnoszą się do Ciebie. Przestrzegać ich, a także uczestniczyć w szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa.
 • Znać zasady własnego bezpieczeństwa. Nie wybierać drogi na skróty w celu poprawy wydajności.
 • Przestrzegać procedur terminowego zgłaszania wypadków i/lub urazów.

Pozytywne środowisko pracy

 • Różnorodność i integracja. Cenimy i promujemy różnorodność w miejscu pracy. Nasi pracownicy są naszym najcenniejszym kapitałem. Zdajemy sobie sprawę, że zróżnicowana mieszanka pochodzenia, umiejętności i doświadczenia zwiększa liczbę nowych pomysłów, produktów i usług. Rekrutujemy, zatrudniamy, awansujemy i zatrzymujemy pracowników w oparciu o zasługi i wykazane umiejętności.
 • Zakaz dyskryminacji. Surowo zabraniamy dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, przodków, obywatelstwo, religię, płeć (w tym karmienie piersią i związane z płcią przypadłości), a także tożsamość i ekspresję płciową, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia podlegający ochronie, stan cywilny, status weterana lub żołnierza w służbie czynnej, orientację seksualną, ciążę, informacje genetyczne lub wszelkie inne cechy chronione przez obowiązujące przepisy prawa.
 • Zapobieganie molestowaniu. Nie dopuszczamy do zachowań, które tworzą obraźliwe, wrogie lub zastraszające środowisko pracy.
 • Prawa człowieka. Szanujemy prawa i godność ludzi oraz stanowczo sprzeciwiamy się handlowi ludźmi, jak również wszelkim formom pracy przymusowej i pracy dzieci. Nie współpracujemy z żadnymi kontrahentami ani dostawcami, którzy korzystają z pracy pod przymusem lub pracy dzieci.
 • Zakaz działań odwetowych. Spółka LKQ nie toleruje działań odwetowych wobec jakichkolwiek osób, które w dobrej wierze zgłaszają tego typu zachowania.

Traktować wszystkich z szacunkiem i godnością.


Prywatność i ochrona danych

Szanujemy i chronimy dane osobowe, z którymi mamy do czynienia.
Do prowadzenia działalności gospodarczej konieczne jest gromadzenie i wykorzystywanie danych umożliwiających identyfikację osób. Zobowiązujemy się do zbierania i zachowywania wyłącznie danych umożliwiających identyfikację osób, które są niezbędne w związku z celami biznesowymi i zgodne z prawem. Zapewniamy również ochronę tych informacji za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 • Wykorzystywać dane umożliwiające identyfikację osób tylko wtedy, gdy są one niezbędne do pracy
 • Chronić dane umożliwiające identyfikację osób.
 • Przechowywać dane umożliwiające identyfikację osób tylko przez czas, kiedy są one niezbędne do wykonywania pracy.
 • Nigdy nie udostępniać danych umożliwiających identyfikację osobom, które nie mają potrzeby biznesowej, upoważnienia lub, zgody osoby, której dane dotyczą.
 • Nigdy nie udostępniać haseł.
 • Konsultować się z zespołem ds. ochrony prywatności i bezpieczeństwa cybernetycznego w przypadku opracowywania lub modyfikowania procesów, w których wykorzystywane są dane umożliwiające identyfikację osób.

Odpowiedzialność społeczna

Chronimy środowisko naturalne i dbamy o dobre samopoczucie naszych społeczności. Dążąc do osiągnięcia w przyszłości sukcesu, zobowiązujemy się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju, przyjmując na siebie odpowiedzialność społeczną i środowiskową.

 • Środowisko. Mamy obowiązek chronić ograniczone zasoby, które dają możliwość istnienia naszej firmie, a także działać w sposób, który pozwoli na zachowanie tych zasobów w jak największym stopniu. Będziemy działać co najmniej zgodnie z obowiązującymi krajowymi, regionalnymi i lokalnymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony środowiska.
 • Inwestycje spółki. Jako pracodawca możemy wnieść istotny wkład w rozwój społeczny i gospodarczy naszych lokalnych społeczności poprzez współpracę i inwestycje. Spółka LKQ zachęca firmy wchodzące w jej skład do podjęcia programu inwestycji w społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

LKQ zachęca swoich pracowników do dostosowania działań do inwestycji finansowych spółki. W miarę możliwości prosimy o minimalizowanie ilości odpadów, recykling i ponowne wykorzystanie materiałów. Zachęcamy do angażowania się w czasie wolnym od pracy i w życiu osobistym w społeczną działalność charytatywną i typu „non-profit”.

Troszczymy się o innych

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pozytywne środowisko pracy
Prywatność i ochrona danych
Odpowiedzialność społeczna

Uczciwe zawieranie transakcji

Spółka LKQ uczciwie postępuje z klientami, dostawcami i konkurentami. Nie wykorzystuje nikogo w nieuczciwy sposób poprzez manipulację, ukrywanie, nadużywanie informacji niejawnych, fałszywe przedstawianie istotnych faktów lub inne nieuczciwe praktyki handlowe. Ze względów prawnych i etycznych powstrzymujemy się od wszelkich kontaktów z konkurencją w celu ustalania lub kontrolowania cen, stawek, praktyk handlowych, kosztów. Jednocześnie powstrzymujemy się od jakichkolwiek innych działań zabronionych przez przepisy regulujące zasady konkurencji.

 • Nie kontaktować się z konkurencją w celu ustalania lub kontrolowania cen, stawek, praktyk handlowych, kosztów. Nie podejmować jakichkolwiek innych działań zabronionych przez przepisy regulujące zasady konkurencji.
 • Jeżeli dojdzie do kontaktu z konkurentem w sytuacji, która może stwarzać pozory zawierania niewłaściwych umów lub porozumień, należy poinformować drugą stronę, że opuszcza się to miejsce oraz podać powód takiego zachowania, a następnie niezwłocznie poinformować o sytuacji zespół prawny.

Prezenty i zaproszenia na wydarzenia rozrywkowe

Nie przyjmujemy żadnych prezentów ani zaproszeń o wartości większej niż symboliczna od konkurentów, osób lub firm, które już współpracują ze spółką LKQ lub chcą taką współpracę nawiązać. Do kategorii prezentów i zaproszeń na wydarzenia rozrywkowe zaliczają się pożyczki i gotówka bez względu na wysokość, znacznej wartości zaproszenia na wydarzenia rozrywkowe lub do udziału w podróży, bezpłatne lub tańsze usługi oraz inne znaczące lub nietypowe przysługi.
Podobnie pracownicy spółki LKQ nie mogą oferować prezentów ani zaproszeń na wydarzenia rozrywkowe o wartości wyższej niż symboliczna. Wręczać żadnych prezentów lub zaproszeń na wydarzenia rozrywkowe, które mogą stwarzać wrażenie niewłaściwego postępowania.

 • Nie oferować ani nie przyjmować, korzyści ani prezentów, które mają na celu niewłaściwy wpływ na wynik działania.

Przekupstwo i korupcja

Zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących prania brudnych pieniędzy, przekupstwa, korupcji i finansowania terroryzmu.

 • Pranie brudnych pieniędzy to proces ukrywania dochodów z przestępstwa lub pozorowanie legalności ich źródła.
 • Przekupstwo oznacza wręczanie lub przyjmowanie korzyści majątkowych (finansowych lub innych) w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na jakąkolwiek osobę w trakcie wykonywania przez nią obowiązków.
 • Gratyfikacje to zazwyczaj niewielkie płatności (lub prezenty) dla urzędników publicznych w celu przyspieszenia lub „ułatwienia” działań, które powinny być przez nich wykonane w ramach zwykłych obowiązków. Termin ten nie odnosi się do opłat wymaganych przez przepisy prawa.
 • Korupcja oznacza nadużycie pozycji władzy w celu osiągnięcia własnych korzyści. Współpracujemy wyłącznie z klientami prowadzącymi legalną działalność gospodarczą i dysponującymi środkami pochodzącymi z legalnych źródeł.
 • W zakresie zbierania i weryfikowania informacji od klientów i podmiotów powiązanych postępować zgodnie z procedurami i zasadami „poznaj swojego klienta” obowiązującymi w Twojej firmie.
 • Nie wręczać gratyfikacji (chyba że obawiasz się o swoje bezpieczeństwo osobiste lub wolność).
 • Nie oferować ani nie przyjmować, korzyści ani prezentów, które mogą wpływać na wynik działania.
 • Nigdy nie przekazywać funduszy spółki LKQ lub innych składników majątku LKQ na cele polityczne bez uprzedniej zgody Działu ds. Kontaktów z Administracją Publiczną.

Konflikt interesów

Konflikt interesów to każda okoliczność, w której osobisty interes koliduje lub tylko wydaje się kolidować z interesami LKQ. Działamy w najlepszym interesie spółki LKQ i jej klientów. Unikamy konfliktów interesów i nigdy nie wykorzystujemy naszego stanowiska lub majątku firmy w celu osiągnięcia osobistego zysku.

 • Zawsze podejmować decyzje biznesowe w oparciu o to, co jest najlepsze dla spółki LKQ, a nie w oparciu o to, co jest najlepsze dla Ciebie osobiście.
 • Nie wykorzystywać składników majątku LKQ, w tym urządzeń, obiektów i czasu w celu osiągnięcia osobistego zysku.
 • Uzyskać uprzednią zgodę przed przyjęciem stanowiska wyższego szczebla lub członka zarządu w zewnętrznej firmie lub organizacji typu „not-for-profit”. Nie dotyczy to podmiotów religijnych i edukacyjnych.
 • Ujawnić posiadane interesy finansowe w innych firmach, jeżeli takie interesy mogą mieć wpływ na działalność spółki LKQ.
 • Nie przyjmować osobistych zniżek ani innych osobistych korzyści od dostawców, jeżeli nie są one dostępne dla innych pracowników spółki LKQ zajmujących równorzędna stanowiska.
 • W przypadku przekonania, że mogło dojść do konfliktu interesów, ujawnić go Działowi Kadr lub swojemu przełożonemu.

Postępujemy słusznie

Uczciwe zawieranie transakcji
Prezenty i zaproszenia na wydarzenia rozrywkowe
Przekupstwo i korupcja
Konflikt interesów

Nadzór kontrolny

Dbamy, aby księgi, rejestry i sprawozdawczość finansowa spółki odzwierciedlały dokładny i rzetelny obraz naszej działalności. Dane finansowe, którym można zaufać, są niezbędne w celu przestrzegania naszych zasad, zewnętrznych standardów rachunkowości oraz wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. Ale także pozwalają nam podejmować świadome decyzje dotyczące rozwoju działalności i dbać o reputację.

 • Zachować uczciwość i staranność przy składaniu wniosków o zwrot kosztów oraz, w stosownych przypadkach, kart czasu pracy.
 • Zadbać, aby wszelkie zobowiązania umowne podejmowane w imieniu spółki LKQ mieściły się w zakresie posiadanych uprawnień.
 • Jeśli odpowiadasz za przygotowanie publicznych informacji finansowych, zadbaj, aby przekazywane przez nas dane były jasne, kompletne i aktualne
 • Starannie przeprowadzać kontrole wewnętrzne przypisane do Twojego stanowiska.

Przestrzeganie zasad obrotu

Przestrzegamy wszystkich przepisów dotyczących kontroli przywozu i wywozu, sankcji gospodarczych i przepisów celnych, które regulują międzynarodowy transfer i sprzedaż towarów i technologii.

 • Przestrzegać wszystkich procedur biznesowych związanych z przywozem i wywozem towarów i technologii
 • Przestrzegać obowiązujących zasad i procedur LKQ, aby mieć pewność, że nie współpracujemy z osobami lub firmami znajdującymi się na rządowych listach podmiotów objętych zakazem.
 • Bez zgody władz Stanów Zjednoczonych nie podejmować współpracy z żadnymi podmiotami objętymi bojkotem lub ograniczeniami handlowymi.
 • Przekazywać dokładne, kompletne i aktualne informacje dotyczące zgłoszeń przywozowych.

Ochrona własności spółki LKQ

Chronimy składniki majątku spółki LKQ. Szczególnie aktywa i informacje poufne, nie wykorzystujemy ich do celów osobistych.

 • Podjąć kroki w celu ochrony systemów informatycznych i komunikacyjnych oraz aktywów spółki przed utratą, uszkodzeniem lub kradzieżą
 • Niezwłocznie zgłaszać wszelkie przypadki utraty sprzętu informatycznego i incydenty związane z bezpieczeństwem
 • Zachowywać poufność powierzonych informacji
 • Ujawniać informacji poufnych osobom trzecim bez uprzedniej zgody kierownictwa wyższego szczebla
 • Wykorzystywać własności spółki LKQ do jakichkolwiek niewłaściwych lub nielegalnych celów. W tym do uzyskiwania dostępu do materiałów obraźliwych, zdecydowanie erotycznych, oszczerczych, dyskryminujących lub obelżywych pod względem rasowym lub innym. A także pobierania lub rozpowszechniania takich materiałów
 • Udostępniać danych do logowania innym, w tym współpracownikom

Wypowiadanie się w imieniu spółki LKQ

Wszystkie informacje przekazywane na temat naszej spółki mogą mieć wpływ na jej reputację, i markę. Dbamy o to, aby przekazywane przez nas informacje były rzetelne, spójne i dokładne, dlatego też tylko niektóre osoby są upoważnione do wypowiadania się w imieniu spółki.
Korzystamy z mediów społecznościowych w sposób zgodny z naszymi wartościami i zasadami. Nigdy nie tolerujemy wykorzystywania mediów społecznościowych do zastraszania, nękania lub dyskryminowania innych pracowników.

 • Nie wypowiadać się w imieniu spółki bez wyraźnego upoważnienia do takiego działania.
 • Podczas kontaktów ze współpracownikami dokładnie rozważać, komu można ujawnić które informacje. Stosować zasadę ujawniania informacji tylko osobom, którym są one niezbędne.
 • Nie odpowiadać na plotki i spekulacje. W przypadku prośby o komentarz, odpowiedzieć „Bez komentarza” lub „Spółka LKQ z zasady nie komentuje plotek rynkowych”.

Chronimy naszą spółkę

Nadzór kontrolny
Przestrzeganie zasad obrotu
Ochrona własności spółki LKQ
Wypowiadanie się w imieniu spółki LKQ

Skontaktuj się z nami

 Julie Inderlied
Dyrektor ds. Prywatności i starszy doradca ds. Zgodności
LKQ Corporation
5846 Crossings Blvd.
Antioch, TN 37013
Office: (629) 215-8281
Cell: (678) 230-0138
[email protected]

 LKQ has zero tolerance for retaliation against those who in good faith report alleged wrongdoing and/or participate in an investigation of wrongdoing.

Skontaktuj się z nami

 Julie Inderlied
Dyrektor ds. Prywatności i starszy doradca ds. Zgodności
LKQ Corporation
5846 Crossings Blvd.
Antioch, TN 37013
Office: (629) 215-8281
Cell: (678) 230-0138
[email protected]

 LKQ has zero tolerance for retaliation against those who in good faith report alleged wrongdoing and/or participate in an investigation of wrongdoing.

Julie ma udokumentowane doświadczenie w zakresie prywatności i zgodności. Jest licencjonowanym prawnikiem z ponad 18-letnim doświadczeniem obejmującym prawo prywatności, zgodność, dochodzenia wewnętrzne, prawo pracy, integracje przejęć i zarządzanie programami. Ukończyła z wyróżnieniem Case Western Reserve, School of Law w Cleveland, Ohio i uzyskała tytuł MBA w Thunderbird, The International School of Business w Glendale w Arizonie. Posiada certyfikat zgodności wydany przez Society of Corporate Compliance and Ethics, jest przeszkolona w zakresie prawa prywatności w UE i USA oraz posiada certyfikaty CIPP / US i CIPM od International Association of Privacy Professionals.

Julie rozpoczęła swoją karierę w zakresie przestrzegania przepisów i prywatności w General Electric, gdzie zdobyła wiele awansów podczas swojej 14-letniej kadencji. Jej role obejmowały doradcę ds. Dochodzeń wewnętrznych, lidera ds. Praw obywatelskich, dyrektora ds. Prywatności i doradcę ds. Zgodności z przepisami kadrowymi. Na ostatnim stanowisku dyrektora ds. Prywatności w Brambles Julie kierowała wielofunkcyjnym zespołem, który z powodzeniem zapewnił zgodny z RODO program ochrony prywatności, który jest odpowiedni dla firmy B2B, zdolny do adaptacji w miarę rozwoju RODO i skalowalny do globalnej ekspansji.

COE - Global Policy Owners

Troszczymy się o innych

RegulaminWłaścicielTytułEmail
Bezpieczeństwo i higiena pracySteve HeckleWiceprezes Zarządzania Ryzykiem[email protected]
Pozytywne środowisko pracyMatt McKayStarszy Wiceprezes ds. Zasobów Ludzkich[email protected]
Prywatność i ochrona danychJulie Inderlied CPO oraz Starszy Doradca ds. Zgodności[email protected]
Odpowiedzialność społecznaIan MusslemanStarszy Wiceprezes ds. Regulacyjnych[email protected]

Postępujemy słusznie

RegulaminWłaścicielTytułEmail
Uczciwe zawieranie transakcjiVictor Casini Starszy Wiceprezes i Radca Prawny[email protected]
Prezenty i zaproszenia na wydarzenia rozrywkoweMatt McKay Starszy Wiceprezes ds. Zasobów Ludzkich[email protected]
Przekupstwo i korupcjaVictor Casini Starszy Wiceprezes i Radca Prawny[email protected]
Konflikt interesówMatt McKay Starszy Wiceprezes ds. Zasobów Ludzkich[email protected]

Chronimy naszą spółkę

RegulaminWłaścicielTytułEmail
Nadzór kontrolnyMichael Clark Wiceprezes ds. Finansów i Controllingu[email protected]
Przestrzeganie zasad obrotuSteve Heckle Wiceprezes Zarządzania Ryzykiem[email protected]
Ochrona własności spółki LKQDirk Maxwell Wiceprezes ds. Bezpieczeństwa Informacji[email protected]
Wypowiadanie się w imieniu spółki LKQJoseph Boutross Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich[email protected]

Local Compliance Contacts and Links

Być wiodącym dystrybutorem części i akcesoriów samochodowych oferując naszym klientom najbardziej kompleksowe i opłacalne rozwiązania w zakresie części, budując jednocześnie silne partnerstwo z naszymi pracownikami i społecznościami, w których działamy.

Local Compliance Contacts and Links

Być wiodącym dystrybutorem części i akcesoriów samochodowych oferując naszym klientom najbardziej kompleksowe i opłacalne rozwiązania w zakresie części, budując jednocześnie silne partnerstwo z naszymi pracownikami i społecznościami, w których działamy.