Our Code

 • Jsme čestní, féroví a spolehliví ve všech našich LKQ aktivitách
 • Dodržujeme zákony a pravidla v rámci našeho businessu
 • Ke každému se chováme důstojně a s respektem
 • Ihned upozorňujeme na jakékoliv chování, které by nebylo v souladu se zákonem, LKQ směrnicemi či Etickým kodexem

Poslání

Naším posláním je být předním globálním distributorem automobilových součástek a doplňků s (přidanou hodnotou), která si buduje dobré vztahy se zaměstnanci a zákazníky, kterým poskytuje nejúplnější a nákladově nejefektivnější řešení v oblasti náhradních dílů.

Artboard 1100

Ozvěte se!

V případě, že natrefíte na situaci, která by představovala potenciální porušení Kodexu či zákona, jste povinni tuto skutečnost a jakékoliv protiprávní jednání nahlásit LKQ.

Mlčenlivost bude plně zachována a Vaše identita a informace budou sdíleny pouze v rozsahu nezbytném k prošetření a řešení pochyb/obav, které nahlásíte.

Pokud to umožňují právní předpisy země, můžete si dokonce zvolit zůstat v anonymitě. Pokud však odhalíte Vaši totožnost, můžeme Vás kontaktovat a poskytnout zpětnou vazbu.Pokud to umožňují právní předpisy země, můžete si dokonce zvolit zůstat v anonymitě. Pokud však odhalíte Vaši totožnost, můžeme Vás kontaktovat a poskytnout zpětnou vazbu.%MCEPASTEBIN%

LKQ má nulovou toleranci vůči těm, kteří by se eventuálně chtěli mstít vůči kolegům/kolegyním, kteří nahlásí údajné provinění nebo se účastní vyšetřování provinění.

Artboard 1100

Ozvěte se-Co mám udělat v případě, že vidím jednání, které není v souladu s LKQ hodnotami?

LKQ nabízí několik možností, jak můžete vyjádřit svůj názor či obavu a to buď písemně anebo ústně. Nejlepší je se obrátit přímo na Vašeho nadřízeného, ale není to jediná možnost.

Můžete se také obrátit na:

 • HR oddělení
 • Právní oddělení
 • Oddělení korporátního auditu
 • Management, který je úroveň nad Vaším nadřízeným
 • Speak up Horká linka
Artboard 1100

Ozvěte se!

V případě, že natrefíte na situaci, která by představovala potenciální porušení Kodexu či zákona, jste povinni tuto skutečnost a jakékoliv protiprávní jednání nahlásit LKQ.

Mlčenlivost bude plně zachována a Vaše identita a informace budou sdíleny pouze v rozsahu nezbytném k prošetření a řešení pochyb/obav, které nahlásíte.

Pokud to umožňují právní předpisy země, můžete si dokonce zvolit zůstat v anonymitě. Pokud však odhalíte Vaši totožnost, můžeme Vás kontaktovat a poskytnout zpětnou vazbu.Pokud to umožňují právní předpisy země, můžete si dokonce zvolit zůstat v anonymitě. Pokud však odhalíte Vaši totožnost, můžeme Vás kontaktovat a poskytnout zpětnou vazbu.%MCEPASTEBIN%

LKQ má nulovou toleranci vůči těm, kteří by se eventuálně chtěli mstít vůči kolegům/kolegyním, kteří nahlásí údajné provinění nebo se účastní vyšetřování provinění.

Artboard 1100

Ozvěte se-Co mám udělat v případě, že vidím jednání, které není v souladu s LKQ hodnotami?

LKQ nabízí několik možností, jak můžete vyjádřit svůj názor či obavu a to buď písemně anebo ústně. Nejlepší je se obrátit přímo na Vašeho nadřízeného, ale není to jediná možnost.

Můžete se také obrátit na:

 • HR oddělení
 • Právní oddělení
 • Oddělení korporátního auditu
 • Management, který je úroveň nad Vaším nadřízeným
 • Speak up Horká linka

Bezpečnost a Ochrana Zdraví

Zásady

Zavazujeme se poskytovat všem našim zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí, kde není nikdo vystavován zbytečnému riziku. Všichni zaměstnanci společnosti LKQ jsou povinni udržovat bezpečné pracoviště a dodržovat všechny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, absolvovat požadované školení o bezpečnosti a hlásit nehody/zranění nebo nemocí.

 • Seznamte se všem zásadám bezpečnosti a ochrany zdraví, které se vás týkají, dodržujte je a účastněte se školení o bezpečnosti.
 • Dbejte na svou osobní bezpečnost, nezvyšujte produktivitu na úkor bezpečných postupů.
 • Dodržujte postupy včasného hlášení nehod/ zranění.

Přátelské Pracovní Prostředí

 • Rozmanitost a Začleňování. Oceňujeme rozmanitost na našem pracovišti a podporujeme ji. Naši lidé jsou naším nejcennějším aktivem. Uvědomujeme si, že kombinace rozmanitých osobních předpokladů, dovedností a zkušeností přináší nové nápady, produkty a služby. Zaměstnance nabíráme, zaměstnáváme, povyšujeme a snažíme se je udržet na základě zásluh a prokázaných dovedností.
 • Zákaz Diskriminace. Přísně zakazujeme diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, etnika, národnosti, rodového původu, státní příslušnosti, náboženství, pohlaví (včetně kojení a souvisejícího zdravotního stavu), genderové identity a projevu, věku, zdravotního postižení, zdravotního stavu, rodinného stavu, statusu veterána nebo vojenského statusu, sexuální orientace, těhotenství, genetických informací nebo jakékoli jiné vlastnosti chráněné platnými právními předpisy.
 • Prevence Obtěžování. Nepovolujeme chování, které by vytvářelo útočné, nepřátelské nebo zastrašující pracovní prostředí.
 • Lidská Práva. Respektujeme práva a důstojnost lidí a zaujímáme důrazné stanovisko proti obchodování s lidmi, jakož i jakékoli formy nucené nebo dětské práce. Neobchodujeme s žádnými smluvními partnery ani dodavateli, kteří využívají nucenou nebo dětskou práci.
 • Zákaz Odvetných Opatření. Společnost LKQ prosazuje nulovou toleranci k odvetným opatřením proti komukoliv, kdo nahlásí takovéto jednání v dobré víře.

Zacházejte s každým s respektem a úctou.


Ochrana Soukromí a Osobních Údajů

Respektujeme a chráníme osobní údaje, které zpracováváme. Abychom mohli podnikat, potřebujeme shromažďovat a využívat osobní informace. Zavazujeme se shromažďovat a uchovávat pouze ty osobní informace, které jsou nezbytné pro legitimní obchodní účely, a jednat s nimi v souladu s právními předpisy. Rovněž zajišťujeme, aby tyto informace byly chráněny pomocí vhodných bezpečnostních opatření.

 • Používejte osobní informace pouze v případě, že je potřebujete pro svou práci
 • Uchovávejte osobní informace zabezpečené.
 • Uchovávejte osobní informace pouze po dobu, po kterou je potřebujete pro svou práci.
 • Nikdy nesdělujte osobní informace osobě, která k tomu nemá obchodní potřebu, oprávnění nebo v případě potřeby souhlas subjektu.
 • Nikdy nesdílejte hesla.
 • Pokud navrhujete nebo upravujete procesy využívající osobní informace, poraďte se se svými týmy pro ochranu soukromí a kybernetickou bezpečnost.

Sociální Odpovědnost

Chráníme životní prostředí a staráme se o dobré životní podmínky našich komunit. Usilujeme o budoucí ziskový růst a trvalý úspěch, a proto jsme se zavázali přispívat k udržitelnému rozvoji převzetím společenské a environmentální odpovědnosti.

 • Životní Prostředí. Máme povinnost chránit omezené zdroje, které využíváme pro naše podnikání, a chovat se tak, aby byly tyto zdroje v nejvyšší možné míře zachovány. Přinejmenším budeme vykonávat činnost v souladu s platnými vnitrostátními, regionálními a místními právními a správními předpisy o životním prostředí
 • Podnikové Investice. Můžeme významně přispět k sociálnímu a ekonomickému rozvoji našich místních komunit jako zaměstnavatelé a také tím, že budeme spolupracovat s těmito komunitami a investovat do nich. Společnost LKQ vybízí své podniky, aby vytvořily program pro investice do komunit, který by poskytoval čas i finanční prostředky na podporu komunit, v nichž žijeme a pracujeme.

Společnost LKQ vybízí své zaměstnance, aby se v praxi chovali v souladu s tím, do čeho je společnost LKQ ochotná investovat kapitál. Zapojte se tím, že budete minimalizovat odpad, recyklovat a opětovně používat materiál, kdykoli to bude možné. Doporučujeme vám, abyste se ve svém volném čase a podle vašich osobních schopností zapojili do komunitních neziskových a dobročinných činností.

Záleží nám na ostatních

Bezpečnost a ochrana zdraví
Pozitivní pracovní prostředí
Ochrana soukromí & údajů
Společenská zodpovědnost

Spravedlivé Jednání

Se zákazníky, dodavateli a konkurenty společnosti LKQ jednáme poctivě a nikoho nespravedlivě nevyužíváme prostřednictvím manipulace, zatajování, zneužití důvěrných informací, zkreslení podstatných skutečností nebo jakýmkoli jiným nespravedlivým způsobem. Z právního i etického hlediska se zdržujeme jakéhokoliv jednání s konkurenty s cílem stanovit nebo kontrolovat ceny, sazby, obchodní praktiky, náklady nebo jakékoli jiné činnosti zakázané právními předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.

 • Nekomunikujte s konkurenty s cílem stanovit nebo kontrolovat ceny, sazby, obchodní praktiky, náklady nebo jakékoli jiné činností, které jsou zakázány právními předpisy upravujícími hospodářskou soutěž
 • Pokud se ocitnete v situaci, která by mohla vyvolat zdání nesprávné dohody nebo ujednání, oznamte, že odcházíte, uveďte důvod svého odchodu a okamžitě informujte právní oddělení.

Dary a Pozornosti

Nepřijímáme žádné dary ani pozornosti s vyšší penežitou hodnotou od žádných konkurentů nebo osob či společností, které již se společností LKQ obchodují nebo se o to snaží. Mezi příklady darů a pozorností patří půjčky nebo hotovost v jakékoli výši, nadměrné pozornosti nebo cestování, bezplatné nebo zlevněné služby nebo jiné zásadní či neobvyklé výhody. Podobně zaměstnanci společnosti LKQ nesmějí poskytovat dary nebo pozornosti nad nominální hodnotu ani žádné dary nebo pozornosti, které mohou působit nevhodně.

 • Nenabízejte ani nepřijímejte platby, výhody ani dary, jejichž účelem je nepatřičně ovlivnit výsledek.

Úplatkářství a Korupce

Zavázali jsme se dodržovat platné právní a správní předpisy týkající se praní peněz, úplatkářství, korupce a financování terorismu.

 • Praní Peněz je proces skrývání výnosů z trestné činnosti nebo předstírání, že je zdroj legitimní.
 • Úplatkářstvím se rozumí poskytování nebo přijímání čehokoli hodnotného (s finanční nebo jinou hodnotou) za účelem nepatřičného ovlivňování nebo odměňování jakékoli osoby při plnění jejích povinností.
 • Odměna za Urychlení Vyřízení je obvykle malá platba (nebo dar) určená veřejným činitelům s cílem urychlit nebo „usnadnit“ činnosti, které by měli provádět v rámci své každodenní práce. Nezahrnuje poplatky vyžadované právními předpisy.
 • Odměna za Urychlení Vyřízení je obvykle malá platba (nebo dar) určená veřejným činitelům s cílem urychlit nebo „usnadnit“ činnosti, které by měli provádět v rámci své každodenní práce. Nezahrnuje poplatky vyžadované právními předpisy.
 • Nenabízejte ani nepřijímejte platby, výhody ani dary, jejichž účelem je nepatřičně ovlivnit výsledek.
 • Neposkytujte odměnu za urychlení vyřízení (ledaže byste měli strach o svou osobní bezpečnost nebo svobodu).
 • Nenabízejte ani nepřijímejte platby, výhody ani dary, jejichž účelem je nepatřičně ovlivnit výsledek.

Střety Zájmů

Střet zájmů je jakákoli okolnost, kdy osobní zájem jednotlivce narušuje zájmy společnosti LKQ, nebo kdy se zdá, že je narušuje. Jednáme v nejlepším zájmu společnosti LKQ a našich zákazníků. Vyhýbáme se střetům zájmů a nikdy nepoužíváme své postavení nebo majetek společnosti pro osobní prospěch.

 • Obchodní rozhodnutí musí vždy vycházet z toho, co je nejlepší pro společnost LKQ, nikoli z toho, co je nejlepší pro vás osobně.
 • Nepoužívejte zdroje společnosti LKQ, jako například vybavení, zařízení a čas, pro osobní prospěch.
 • Před přijetím funkcí vedoucího pracovníka nebo ředitele u externí obchodní nebo neziskové organizace musíte získat předchozí souhlas. Souhlas se nevyžaduje pro členství v náboženských nebo školních organizacích.
 • Zveřejněte finanční zájmy, které můžete mít ve společnosti, v jejichž případě byste mohli osobně ovlivnit obchod společnosti LKQ s touto společností.
 • Nepřijímejte osobní slevy ani jiné osobní výhody od dodavatelů, které nejsou k dispozici vašim kolegům ve společnosti LKQ.
 • Pokud se domníváte, že by mohlo dojít ke střetu zájmů, sdělte to personálnímu oddělení nebo svému nadřízenému.

Děláme Správnou Věc

Férové zacházení
Dary a zábava
Úplatky a korupce
Střet zájmů

Kontrolní Aktivity

Zajišťujeme, aby účetní knihy, záznamy a finanční výkazy společnosti představovaly správný a poctivý obraz našeho podnikání. Důvěryhodné finanční údaje jsou požadovány nejen v souladu s našimi zásadami, externími účetními standardy a všemi příslušnými právními a správními předpisy, ale také s cílem umožnit nám přijímat informovaná rozhodnutí pro růst našeho podnikání a udržení dobré pověsti.

 • Při předkládání žádostí o proplacení nákladů a případně pracovních výkazů buďte poctiví a pečliví.
 • Zajistěte, aby všechny smluvní závazky, které přijmete jménem společnosti LKQ, byly v souladu s vaším oprávněním.
 • Pokud jste odpovědní za přípravu finančních informací ke zveřejnění, ujistěte se, že informace, které předkládáme, jsou jasné, úplné a aktuální.
 • Důkladně provádějte vnitřní kontroly přiřazené k vaší pozici.

Dodržování Předpisů v Oblasti Obchodu

Dodržujeme všechny právní předpisy o dovozu a vývozu, hospodářské sankce a předpisy celního práva, které upravují mezinárodní přepravu a prodej zboží a technologie.

 • Dodržujte všechny obchodní postupy týkající se dovozu a vývozu zboží a technologií.
 • Postupujte podle platných zásad a postupů společnosti LKQ, abyste zajistili, že nebudeme obchodovat s lidmi nebo se společnostmi uvedenými ve vládních seznamech společností podléhajících omezením.
 • Nespolupracujte na žádném bojkotu nebo restriktivních obchodních praktikách, které nejsou povoleny vládou USA.
 • Podávejte přesné, úplné a aktuální informace na dovozních prohlášeních.

Ochrana Majetku Společnosti LKQ

Chráníme majetek společnosti LKQ, včetně aktiv a důvěrných informací, a nepoužíváme je pro osobní prospěch.

 • Podnikejte kroky k ochraně našich systémů IT a komunikačních systémů a aktiv proti ztrátě, poškození nebo krádeži
 • Ihned ohlaste jakoukoli ztrátu vybavení IT nebo bezpečnostní incidenty.
 • Zachovávejte důvěrnost informací, které vám byly svěřeny.
 • Neposkytujte důvěrné informace třetím stranám bez předchozího souhlasu vrcholového vedení.
 • Nepoužívejte majetek společnosti LKQ pro jakékoli nevhodné nebo nezákonné účely, včetně přístupu, stahování nebo šíření materiálů, které jsou urážlivé, jednoznačně sexuální, hanlivé, diskriminační nebo rasově či jinak nesnášenlivé.
 • Nesdílejte své přihlašovací údaje s ostatními, ani s kolegy.

Vystupování Jménem Společnosti LKQ

Vše, co o naší společnosti sdělujeme, může mít dopad na naši pověst, spolupracovníky a značku. Dbáme na to, aby informace, které sdělujeme, byly spolehlivé, konzistentní a přesné, a proto jsou za naši společnost oprávněni mluvit pouze určití lidé. Používáme sociální média způsobem, který je v souladu s našimi hodnotami a zásadami. Za žádných okolností netolerujeme používání sociálních médií k zastrašování, obtěžování nebo diskriminaci ostatních zaměstnanců.

 • Nevystupujte jménem společnosti LKQ, pokud k tomu nemáte oprávnění.
 • Při komunikaci s kolegy pečlivě zvažte, které informace mohou být poskytnuty kterým lidem. Poskytujte tedy pouze potřebné informace.
 • Nereagujte na neověřené zprávy nebo spekulace. Pokud budete vyzváni, abyste se vyjádřili, odpovězte „Nebudu to komentovat“ nebo „společnost LKQ zásadně nekomentuje neověřené zprávy.“

Chráníme naši firmu

Kontrolor
Dodržování obchodních pravidel
Ochranu majetku LKQ
Hovořící jménem LKA Tiskový mluvčí LKQ

Kontaktujte nás

 Julie Inderlied
Vedoucí oddělení ochrany osobních údajů a vrchní právní zástupce
LKQ Corporation
5846 Crossings Blvd.
Antioch, TN 37013
Office: (629) 215-8281
Cell: (678) 230-0138
[email protected]

LKQ má nulovou toleranci vůči těm, kteří by se eventuálně chtěli mstít vůči kolegům/kolegyním, kteří nahlásí údajné provinění nebo se účastní vyšetřování provinění.

Kontaktujte nás

 Julie Inderlied
Vedoucí oddělení ochrany osobních údajů a vrchní právní zástupce
LKQ Corporation
5846 Crossings Blvd.
Antioch, TN 37013
Office: (629) 215-8281
Cell: (678) 230-0138
[email protected]

LKQ má nulovou toleranci vůči těm, kteří by se eventuálně chtěli mstít vůči kolegům/kolegyním, kteří nahlásí údajné provinění nebo se účastní vyšetřování provinění.

Julie má mnohaleté zkušenosti v oblasti ochrany soukromí a dodržování předpisů. Je advokátkou s více než 18letou praxí, která zahrnuje soukromé právo, dodržování předpisů, interní vyšetřování, pracovní právo, integraci akvizic a správu programů. Vystudovala na Case Western Reserve, School of Law v Clevelandu ve státě Ohio s červeným diplomem a titul MBA získala na Thunderbird, The International School of Business v Glendale v Arizoně. Má certifikaci Compliance od společnosti Corporate Compliance and Ethics, je vyškolena v zákonech EU a USA o ochraně soukromí a má certifikaci CIPP / US a CIPM od Mezinárodní asociace profesionálů v oblasti ochrany soukromí.

Julie začala svou kariéru v oblasti dodržování předpisů a ochrany soukromí u společnosti General Electric, kde během svého 14letého působení získala několik povýšení. Mezi její role patřila právní poradkyně pro interní vyšetřování, vedoucí ombudsmana, vrchní ředitel ochrany osobních údajů a právní poradce pro dodržování lidských zdrojů. Ve své poslední roli vrchní ředitelky pro ochranu osobních údajů ve společnosti Brambles vedla Julie mnoha oborový tým, aby úspěšně nastavila program pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR, který je vhodný jak pro B2B společnost globálně.

COE – Zástupci globálních směrnic

Záleží nám na ostatních

OblastZodpovědnýTitleEmail
Bezpečnost a ochrana zdravíSteve HeckleVP Risk Managemenet[email protected]
Pozitivní pracovní prostředíMatt McKaySr VP Human Resources[email protected]
Ochrana soukromí & údajůJulie Inderlied CPO and Sr Compliance Counsel[email protected]
Společenská zodpovědnostIan MusslemanSr VP Govt Regulatory Affairs[email protected]

Děláme Správnou Věc

OblastZodpovědnýPoziceEmail
Fair Dealing Victor Casini Sr VP and General Counsel [email protected]
Dary a zábavaMatt McKay Sr VP Human Resources [email protected]
Úplatky a korupceVictor Casini Sr VP and General Counsel [email protected]
Střet zájmůMatt McKay Sr VP Human Resources [email protected]

Chráníme naši firmu

OblastZodpovědnýPoziceEmail
KontrolorMichael Clark VP Finance and Controller [email protected]
Dodržování obchodních pravidelSteve Heckle VP Risk Management[email protected]
Ochranu majetku LKQ Dirk Maxwell VP Chief Info Security Officer [email protected]
Hovořící jménem LKA Tiskový mluvčí LKQJoseph Boutross VP Investor Relations [email protected]

Local Compliance Contacts and Links

Naším posláním je být předním globálním distributorem automobilových součástek a doplňků s (přidanou hodnotou), která si buduje dobré vztahy se zaměstnanci a zákazníky, kterým poskytuje nejúplnější a nákladově nejefektivnější řešení v oblasti náhradních dílů.

Local Compliance Contacts and Links

Naším posláním je být předním globálním distributorem automobilových součástek a doplňků s (přidanou hodnotou), která si buduje dobré vztahy se zaměstnanci a zákazníky, kterým poskytuje nejúplnější a nákladově nejefektivnější řešení v oblasti náhradních dílů.