Den etiska koden

 • Vi är ärliga, rättvisa och pålitliga i alla våra LKQ relaterade aktiviteter och relationer
 • Vi följer de lagar och förordningar som styr vår verksamhet
 • Vi behandlar alla med respekt och värdighet
 • Vi rapporterar alltid om vi har problem att efterleva lagen, företagets policy eller den etiska koden

Uppdragsbeskrivning

Vårt uppdrag är att vara den ledande globala distributören av fordonsdelar och tillbehör. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva produktlösningar samtidigt som vi bygger starka band med våra anställda och i det samhälle som vi verkar i.

Artboard 1100

Gör din röst hörd

Om du uppmärksammar en arbetsrelaterad situation som är ett potentiellt brott mot lagen eller denna kod, är det ditt ansvar att rapportera eventuella felaktigheter till EQM eller HR

Om du uppmärksammar en arbetsrelaterad situation som är ett potentiellt brott mot lagen eller denna kod, är det ditt ansvar att rapportera eventuella felaktigheter till EQM eller HR

Du kan välja att vara anonym där det är tillåtet enligt lag, men om du väljer att identifiera dig kan vi följa upp och ge tillbaka feedback.

LKQ har nolltolerans för vedergällning mot dem som I god tro rapporterar påstådda förseelser och/ eller deltar I en utredning av förseelser.

Artboard 1100

Gör din röst hörd

Det finns flera kanaler inom LKQ och Atracco som du kan vända dig till I frågor om potentiella integritetsfrågor.

I första hand skall du vända dig till din PC/VD på din anläggning för att lösa integritesproblem. I andra hand skall du vända dig till någon av följande personer på huvudkontoret:

Hälsa och säkerhet

The Policy

Vi åtar oss att förse alla våra anställda med en säker och trygg arbetsmiljö där ingen är utsatt för onödiga risker. Alla LKQ-anställda är skyldiga att bibehålla en säker arbetsplats genom att följa alla hälso- och säkerhetspolicy, genomföra nödvändig säkerhetsutbildning och rapportera olyckor/skador eller sjukdomar

 • Sätt dig in i och följ alla hälso- och säkerhetsdokumentation som gäller för dig och ta del av säkerhetsutbildning/öka säkerhetsmedvetenheten.
 • Var uppmärksam på din egen personliga säkerhet, kompromissa inte med säkerhetsrutinerna för produktivitetens skull.
 • Följ rutiner för att snabbt rapportera olyckor/skador.

Positiv arbetsmiljö

 • Mångfald och inkludering. Vi värdesätter och främjar mångfald på vår arbetsplats. Vår personal är vår mest värdefulla tillgång. Vi inser att en varierad mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter genererar nya idéer, produkter och tjänster. Vi rekryterar, anställer, befordrar och behåller personal baserat på förtjänst och demonstrerade kunskaper
 • Icke-diskriminering. Vi tolererar inte någon form av diskriminering baserat på ras, färg, etnicitet, ursprungsnation, härkomst, medborgarskap, religion, kön (inklusive, amning, och relaterade medicinska tillstånd), könsidentitet och könsuttryck, ålder, funktionshinder, skyddat medicinskt tillstånd, äktenskapsstatus, veteranstatus eller militär status, sexuell läggning, graviditet, genetisk information eller andra egenskaper skyddade av gällande lagar.
 • Förebygga trakasserier. Vi tillåter inte uppförande som skapar en kränkande, aggressiv eller hotfull arbetsmiljö.
 • Mänskliga rättigheter. Vi respekterar rättigheterna och värdigheten hos människor och tar stark ställning mot människohandel såväl som alla former av tvångsarbete eller barnarbete. Vi gör inte affärer med några entreprenörer eller leverantörer som använder tvångsarbete eller barnarbete.
 • Inga repressalier. LKQ har nolltolerans mot repressalier mot den som rapporterar om detta sorts beteende i god tro.

Bemöt alla med respekt och värdighet.


Sekretess och dataskydd

Vi respekterar och skyddar de personliga uppgifter vi hanterar. Vi måste samla in och använda personligt identifierbar information (PII) för att driva vårt företag. Vi åtar oss att endast samla in och behålla PII som är nödvändigt för legitima affärsändamål och i överensstämmelse med lagen. Vi säkerställer också att dessa uppgifter skyddas genom lämpliga säkerhetsåtgärder.

 • Använd endast PII om du behöver det för ditt jobb.
 • Spara PII på ett säkert sätt
 • Spara endast PII så länge som du behöver för att göra ditt jobb.
 • Dela aldrig PII med en person som inte har behov av det för sin företagsverksamhet, behörigheten, eller, där det behövs, personens samtycke.
 • Dela aldrig lösenord
 • Rådgör med GDPR ansvarig och IT ansvarig om du utformar eller modifierar processer som använder PII.

Socialt ansvar

VI skyddar miljön och bryr oss om välbefinnandet i de samhällen vi verkar. Eftersom vi strävar att växa i lönsamhet och ha fortsatt framgång i framtiden åtar vi oss att bidra till en hållbar utveckling genom att ta vårt sociala och miljömässiga ansvar.

 • Miljön. Vi har en skyldighet att skydda de begränsade resurser som uppehåller våra verksamheter och att verka på ett sätt som bevarar dessa resurser i största möjliga mån. Som minimum vill vi verka i enlighet med gällande nationella, regionala och lokala miljölagar och regelverk.
 • Investering i företag. Vi kan bidra till den sociala och ekonomiska utvecklingen i de samhällen vi verkar lokalt i vår roll som arbetsgivare och även samarbeta med och investera i dessa samhällen. LKQ uppmuntrar sina affärsverksamheter att skapa ett samhällsinvesteringsprogram och erbjuda både tid och kapital för att stödja de samhällen där vi bor och arbetar.

LKQ uppmuntrar våra anställda att i handling matcha det LKQ är villiga att investera i kapital. Gör vad du kan genom att minska avfall, återvinna och återanvända material där det är möjligt. Vi uppmuntrar dig att involvera dig i ideell verksamhet och biståndsverksamhet i samhället på din fritid och som privatperson.

Vi bryr oss om andra

Hälsa & säkerhet
Positiv arbetsmiljö
Sekretess & dataskydd (GDPR)
Socialt ansvar

Rättvis förhandling

Vi förhandlar rättvist med LKQ:s kunder, leverantörer och konkurrenter och vi utnyttjar inte någon på ett orättvist sätt genom manipulation, hemlighållande, missbruk av privilegierad information, felaktig representation av faktiska omständigheter eller andra orättvisa förhandlingsmetoder.
På laglig såväl som etisk grund avstår vi från alla förhandlingar med konkurrenter i syfte att fastställa eller kontrollera priser, taxor, handelsmetoder, kostnader eller annan aktivitet förbjuden i konkurrenslagstiftning.

 • Prata inte med konkurrenter i syfte att fastställa eller kontrollera priser, taxor, handelsmetoder, kostnader eller andra aktiviteter förbjudna i konkurrenslagstiftning.
 • Om du hamnar i en situation med en konkurrent som skulle kunna uppfattas innebära olämpliga överenskommelser eller samförstånd, meddela att du måste lämna situationen och varför, och meddela sedan omedelbart ditt juridiska team.

Gåvor och representation

Vi accepterar ingen gåva eller representation utöver nominellt värde från någon av våra konkurrenter eller någon person eller något bolag som redan gör eller önskar göra affärer med LKQ. Exempel på gåvor och representation inkluderar lån eller kontanter oavsett summa, representation eller resor med mer än nominellt värde, gratistjänster eller rabatterade tjänster eller andra omfattande eller ovanliga tjänster.
Likaså får LKQ-anställda inte tillhandahålla gåvor eller representation med mer än nominellt värde, eller andra gåvor eller annan representation som kan uppfattas som olämpligt.

Erbjud inte och acceptera inte en betalning, förmån eller gåva som är avsedd att på ett olämpligt sätt influera ett utfall.


Mutor och korruption

Vi åtar oss att följa gällande lagar och regler kring penningtvätt, mutor, korruption och terrorismfinansiering.

 • Penningtvätt innebär att dölja inkomster från brottslig verksamhet eller få källan att verka legitim.
 • Mutor betyder att du ger eller tar emot någonting av värde (finansiellt eller annat) i syfte att på ett olämpligt sätt influera eller belöna någon person för utförandet av dess tjänster.
 • En smörjmedelsbetalning är vanligen en liten betalning (eller gåva) som görs till tjänstemän i syfte att snabba på eller "underlätta" åtgärder de redan borde göra som en del i deras rutinmässiga arbete. Detta inkluderar inte avgifter som du enligt lag är skyldig att betala.
 • Korruption innebär missbruk av en maktställning eller ansvarsställning för att tjäna pengar. Vi gör endast affärer med kunder som är involverade i lagliga företagsaktiviteter, med kapital som kommer från lagliga källor.
 • Följ "Lär känna din kund"-rutinerna och reglerna som gäller för din verksamhet för insamling och kontroll av information från våra kunder och relaterade parter.
 • Gör inga smörjmedelsbetalningar (såvida du inte rädd för din personliga säkerhet eller frihet).
 • Erbjud inte och acceptera inte en betalning, förmån eller gåva som är avsedd att på ett olämpligt sätt influera ett utfall.
 • Bidra aldrig med LKQ-kapital eller andra LKQ-tillgångar för politiska syften utan att ha först fått tillstånd från avdelningen för Statliga angelägenheter.

Intressekonflikter

En intressekonflikt är vilken omständighet som helst där en persons privata intressen kolliderar med eller till och med verkar kollidera med LKQ:s intressen. Vi agerar efter vad som är bäst för LKQ och våra kunder. Vi undviker intressekonflikter och använder aldrig vår ställning eller bolagets tillgångar för personlig vinning.

 • Basera alltid affärsbeslut på det som är bäst för LKQ, och inte vad som är bäst för dig personligen.
 • Använd inte LKQ:s resurser, inklusive utrustning, anläggningar och tid, för personlig vinning
 • • Erhåll först ett godkännande innan du accepterar en tjänstemannaställning eller ledarposition i ett annat företag eller ideell organisation. Detta gäller inte religiös tillhörighet eller tillhörighet i andra skolor.
 • Upplys om eventuella finansiella intressen som du kan ha i ett bolag i vilket du själv, genom detta bolag, skulle kunna påverka LKQ:s affärsverksamhet.
 • Acceptera inga personliga rabatter eller andra personliga förmåner från leverantörer som inte är tillgängliga för dina LKQ-kollegor.
 • Om du tror att du kan ha en intressekonflikt, upplys HR eller din chef om detta.

Vi gör det rätta

Rättvis handel
Gåvor och underhållning
Mutor och Korruption
Intressekonflikter

Kontroll

Vi ser till att vår bokföring, våra protokoll och vår finansiella rapportering reflekterar en korrekt och ärlig bild av vår affärsverksamhet.
Finansiella data som vi kan lita på krävs, inte bara för att följa våra policy, externa redovisningsnormer och alla gällande lagar och regler, utan också för att det låter oss ta välgrundade beslut för att utveckla vår verksamhet och bibehålla vårt rykte.

 • Var ärlig och noggrann när du begär kostnadsersättningar och, där det är lämpligt, timplaner.
 • Se till att alla avtalsenliga åtaganden du gör i LKQ:s namn är inom din behörighetsnivå.
 • Om du är ansvarig för att förbereda offentliga finansiella uppgifter till allmänheten, se till att informationen vi rapporterar är tydlig, komplett och punktlig.
 • Utför interna kontroller som hänförs till din tjänst på ett noggrant sätt.

Efterlevnad av handelsvillkor

Vi följer all kontrollagstiftning för import och export, alla ekonomiska sanktioner och all tullagstiftning som reglerar den internationella överföringen och försäljningen av varor och teknologi.

 • Följ alla företagets rutiner relaterade till import och export av varor och teknologi
 • Följ gällande LKQ-policy och rutiner för att säkerställa att vi inte bedriver affärsverksamhet med människor eller företag som finns på regeringens listor över parter med restriktioner.
 • Samarbeta inte med någon bojkott eller utöva handelsbegränsningar som inte är auktoriserade av USA:s regering.
 • Rapportera korrekt, komplett och punktlig information avseende importdeklarationer.

Skydda LKQ:s egendomar

Vi skyddar LKQ:s egendomar, inklusive tillgångar och konfidentiell information, och använder dem inte för personlig vinning.

  Gör detta:

 • Vidta åtgärder för att skydda våra IT- och kommunikationssystem och tillgångar mot förlust, skador eller stöld
 • Rapportera omedelbart förlust av IT-utrustning eller säkerhetsincidenter
 • Bevara sekretess gällande information som du har anförtrotts
 • Gör inte detta:

 • Avslöja konfidentiell information till tredje part utan samtycke från företagsledningen först
 • Använd LKQ-egendom för något olämpligt eller illegalt ändamål, inklusive att komma åt, ladda ner eller sprida material som är kränkande, sexuellt förolämpande, diskriminerande, rasistiskt eller på annat sätt stötande
 • Dela dina inloggningsuppgifter med andra, inklusive kollegor

Uttala sig i LKQ:s namn

Allt vi kommunicerar om rörande vårt bolag kan ha inverkan på vårt rykte, våra medarbetare och vårt varumärke. Vi säkerställer att informationen vi kommunicerar är pålitlig, koherent och korrekt, vilket är anledningen till att endast vissa människor är behöriga att uttala sig i bolagets namn.
Vi använder sociala media på ett sätt som är förenligt med våra värden och policy. Vi tolererar aldrig användningen av sociala media för att hota, trakassera eller diskriminera våra medarbetare.

 • Uttala dig inte i LKQ:s namn, om du inte är behörig att göra detta.
 • När du pratar med dina kollegor, begrunda noggrant vilken information som kan avslöjas till vem. Betrakta det med utgångspunkt från vad du måste veta.
 • Kommentera inte rykten eller spekulationer. Om du är tillfrågad att kommentera, svara "Inga kommentarer" eller "LKQ har som princip att inte kommentera rykten som florerar på marknaden."

Vi skyddar vårat företag

Kontroll
Handelsefterlevnad, följa handelsregler
Skyddar LKQ:s egendom
talar på LKQ:s vägnar

Kontakta oss

 Julie Inderlied
Chief Privacy Officer and Senior Compliance Counsel
LKQ Corporation
5846 Crossings Blvd.
Antioch, TN 37013
Office: (629) 215-8281
Cell: (678) 230-0138
[email protected]

LKQ har nolltolerans för vedergällning mot dem som I god tro rapporterar påstådda förseelser och/ eller deltar I en utredning av förseelser.

Julie har lång praktisk erfarenhet inom integritet och efterlevnads-arbete för olika företag. Hon är utbildad jurist med lång erfarenhet inom områden som integritetslagstiftning, införande och efterlevnad I organisationer, företagsspecifika utredningsarbeten, arbetsrätt samt integritetsaspekter vid företagsförvärv. Julie är också certifierad från Society of Corporate compliance and Ethice och International Association of Privacy Professionals

Julie har under 14 år arbetat för General Electrics inom dessa områden. Senast har hon arbetat för Bramblers med bland annat focus på att införa ett GDPR- system för en B2B B organization som var utvecklingsbart även för en global expansionsstrategi.

global policyägare

Vi bryr oss om andra

PolicyÄgareTitelE-post
Hälsa & säkerhetSteve HeckleAnsvarig Riskhantering[email protected]
Positiv arbetsmiljöMatt McKayHR Chef[email protected]
Sekretess & dataskydd (GDPR)Julie Inderlied Produktchef och operativ chef[email protected]
Socialt ansvarIan MusslemanSr VP Govt Regulatory Affairs[email protected]

Vi gör det rätta

PolicyÄgareTitelE-post
Rättvis handelVictor Casini Chefsjurist[email protected]
Gåvor och underhållningMatt McKay HR Chef[email protected]
Mutor och KorruptionVictor Casini Sr VP and General Counsel [email protected]
IntressekonflikterMatt McKay HR Chef[email protected]

Vi skyddar vårat företag

PolicyÄgare​TitelE-post​
KontrollMichael Clark Ekonomichef [email protected]
Handelsefterlevnad, följa handelsreglerSteve Heckle Riskförvaltning[email protected]
Skyddar LKQ:s egendomDirk Maxwell Säkerhetsansvarig [email protected]
talar på LKQ:s vägnarJoseph Boutross Inverserarrelationer[email protected]

Local Compliance Contacts and Links

Vårt uppdrag är att vara den ledande globala distributören av fordonsdelar och tillbehör. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva produktlösningar samtidigt som vi bygger starka band med våra anställda och i det samhälle som vi verkar i.